AKTIVITY HUSOVA SBORU 


Bohoslužby 

se konají každou neděli  vždy od 9 hodiny dopoledne v liturgické síni sboru. Bohoslužby jsou slouženy podle liturgie CČSH, tedy tzv.Farského liturgie. Pokud bohoslužbu slouží bratr Juraj, je při ní slavena i Večeře Páně - přistoupit k ní může každý pokřtěný křesťan. Pokud bohoslužbu slouží bratr Petr, je sloužena pouze tzv. pobožnost bez vysluhování Večeře Páně.K účasti na bohoslužbách je zván zcela každý člověk.

Alternativní bohoslužby

se konají jednou měsíčně v nepravidelných termínech - ty jsou vždy s předstihem ohlašovány na www.facebook.com/husuvsborhodonin . Tyto bohoslužby jsou určeny především lidem hledajícím víru, příp. pochybujícím o víře, nebo prostě těm, které tento druh bohoslužeb zaujal svou netradičností. Sloužena je obsahově volnější, alternativní liturgie, která zahrnuje i pesachovou večeři (ke které může přistoupit kterýkoli člověk i tehdy, pokud není pokřtěn) a hudební, či literární vstupy tvůrců KCG. Po těchto bohoslužbách se vždy konají neformální posezení s občerstvením, zváni jsou všichni účastníci bohoslužby.

Svátosti

Bratr Juraj vysluhuje svátosti křtu, biřmování, manželství (sňatek) a útěchy nemocných. Zajišťuje také církevní pohřby. První tři svátosti jsou udělovány věřícím lidem, kteří jsou ochotni absolvovat několik přípravných setkání s duchovním. Svátost útěchy nemocných se poskytuje každému, kdo o ni požádá. Termíny konání příprav a udělování svátostí jsou určovány po osobní dohodě s duchovním.

Kolumbárium

je místo odpočinku našich zemřelých sester a bratří a je situováno přímo při vstupu do liturgické síně našeho sboru (modlitebny). Volně přístupné je každou neděli od 8:30 do 10:00 hodin a v době úředních hodin. V době svátků a zejména v "dušičkovém" období je tato doba ještě rozšířena. Přístup do kolumbária je také možný kdykoli po dohodě na čísle telefonu bratra Petra - 608 328 225

Pomoc bližním v nouzi

je nedílnou součástí sociálního díla celé naší církve. Neodmítáme pomoc nikomu, kdo zazvoní u našich dveří a o pomoc požádá, pokud je ale zároveň ochoten skutečně účinně řešit svou životní situaci.

Návštěvy u nemocných

konáme po dohodě s nemocným, nebo  jeho příbuznými.

Úřední hodiny

v našem sboru jsou hodinami nejvhodnějšími k osobnímu vyřizování Vašich záležitostí. V tuto dobu vždy zastihnete někoho z duchovních osobně a to ve farní kanceláři Husova sboru  (zvonek je u zadního vchodu budovy sboru).

PONDĚLÍ   14:00 - 17:00 hodin

STŘEDA  8:30 - 12:00 hodin 

             


Kreativní centrum Getsemany

je místem setkávání tvůrců uměleckých a jiných, obecně inspirativních projektů, z nichž mnohé mají duchovní zaměření. Některé z těchto aktivit probíhají i v prostorách našeho sboru. Stylově je možný charakter těchto projektů nevyhraněn, například v hudbě začíná gregoriánským chorálem a končí progressive metalem atd...  

 Aktivním tvůrcem svého vlastního projektu v tomto centru se může stát kterýkoli člověk. Smyslem existence centra je podpora realizace tohoto jeho projektu, nebo alespoň jeho části. Tato podpora je výhradně nefinančního charakteru.  Poskytujeme odborné konzultace v oblasti umělecké tvorby, prostory, možnost užívání hudební zkušebny a čajovny s literárním archivem. Projekt nemusí být nutně duchovně zaměřen, ale měl by být alespoň něčím obsahově zajímavý a netuctový. Všechny tyto aktivity jsou pro tvůrce projektů, na kterých se rozhodneme spolupracovat, zdarma.


Festival SoulFly

je vlastně především souhrnnou prezentací výsledků uplynulého roku činnosti Kreativního centra Getsemany. Koná se každý rok na přelomu dubna a května. 

V rámci festivalu probíhá v současné době kolem 25 až 30 akcí (tedy dvě až tři denně). Jsou to alternativní bohoslužby, koncerty, výstavy, performance, recesistické akce workshopy a mnoho dalších. Většina akcí festivalu prezentuje světové premiéry.

Vstup na festival je volný. Nejnutnější náklady, spojené s jeho pořádáním, jsou sponzorovány ze soukromých darů organizátorů.